Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Blonk Hydrauliek

Blonk-technniek.nl verkoopt uitsluitend aan zakelijke kopers. Op alle transacties tot stand gekomen tussen Blonk Techniek en de zakelijke kopers is het herroepingsrecht zoals dit geldt voor consumenten (particulieren) met betrekking tot koop op afstand niet van toepassing.

Indien u, binnen vijf werkdagen na levering, niet tevreden bent over een artikel, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan info@blonk-techniek.nl

Wij zullen dan onze uiterste best doen om in overleg met u het artikel te vervangen of terug te nemen, mits het artikel ongebruikt, compleet en onbeschadigd is en u beschikt over de originele verpakking.

De verzend- en of transportkosten voor de retournering zijn voor rekening van koper. Tenzij anders expliciet is overeengekomen.


Algemene voorwaarden van Blonk Hydrauliek

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene (Inkoop-) Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst hiervan door ons op de hoogte gesteld.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 3 maanden.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven/blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen te worden geretourneerd.
2.3 Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3.4 Elke overeenkomst word onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3.6 Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst andere in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hier omtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: - gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; - exclusief de kosten van verpakkingen, inen uitlading, vervoer en verzekering; - vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te controleren.